Net-billing – zasady rozliczeń Prosumentów dla instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych od 1 kwietnia 2022 r.

Co to net-billing? Net-billing jest sposobem rozliczania się prosumenta z energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczną, której na bieżąco nie skonsumował.

To jest najprostsza definicja, która tak naprawdę zbyt wiele nikomu nie wyjaśnia w kwestii rozliczenia nadwyżek energii z produkcji.

Zanim przejdziemy do objaśnienia systemu net-billingu musimy wspomnieć o podstawowych celach nowego prosumenta, decydującego się na mikroinstalację fotowoltaiczną, gdyż są one inne od prosumenta z przed 1-go kwietnia 2022 roku.

Pomijając istotny wątek ekologiczny, który nie jest meritum artykułu, obecnie fotowoltaika ma następujące cele dla prosumenta:

CEL INWESTYCYJNY – biorąc pod uwagę obecne stopy procentowe na depozytach oraz wzrost inflacji w połączeniu z wahaniem cen walut i zmianami na giełdach, jest to jedna z pewniejszych inwestycji, która daje comiesięczny zysk z perspektywy kilkunastu/ kilkudziesięciu najbliższych lat.

CEL BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO – mikroinstalacja fotowoltaiczna pozwala mocno zmniejszyć stały koszt jakim jest energia elektryczna, której cena mocno wzrasta. Na obecną chwilę ceny za energię elektryczną są obniżone dla gospodarstw domowych o akcyzę (obniżka obowiązuje od 1 stycznia 2022r. do 31 maja 2022), oraz obniżenie stawek VAT z 23% na 5% energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca marca 2022.

Suma dwóch poprzednich celów, czyli CEL OSZCZĘDNOŚCI – instalacja fotowoltaiczna jest prywatną kopalnią prądu dla prosumenta, dzięki której pokrywa część bieżącego zapotrzebowania na energię oraz może jeszcze dodatkowo zarobić, odsprzedając jej część do zakładu energetycznego, na poczet tej energii, którą będzie musiał kupić.

Są to najistotniejsze cele, można do nich dopisać jeszcze: bezpieczeństwo energetyczne, świadomość energetyczną oraz aspekt ekologiczny.

Instalacja fotowoltaiczna – zysk z dwóch obszarów

Właściciel instalacji fotowoltaicznej zgłoszonej od 1.04.2022 będzie musiał skupić się na dwóch składowych zysku z produkcji mikroinstalacji.

PRODUKCJA Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ   =   AUTOKONSUMPCJA   +   SPRZEDAŻ WŁASNEGO PRĄDU

Autokonsumpcja

Autokonsumpcja to prąd, z którego korzystamy w trakcie pracy instalacji (domyślnie w dzień).

Do policzenia rentowności, traktuję autokonsumpcję jak prąd, który musielibyśmy kupić od sprzedawcy energii nie posiadając mikroinstalacji.

Maksymalne zwiększenie autokonsumpcji ma ogromny wpływ na opłacalność instalacji. Standardowo właściciel instalacji zużywał około 20 % energii elektrycznej na bieżąco. Celem nowego prosumenta jest wynik około 40%, a nawet wyższy.

Można go uzyskać korzystając w trakcie pracy instalacji fotowoltaicznej z urządzeń, które zużywają najwięcej prądu (pralka, zmywarka, podgrzewacze do wody, ogrzewanie elektryczne, urządzenia chłodzące, żelazko, kuchenka elektryczna/indukcyjna).

Dodatkowo jest teraz możliwość sterowania wieloma urządzeniami z poziomu aplikacji mobilnej również jak nas nie ma w domu, co jest ułatwieniem w dążeniu do celu.

Prąd z autokonsumpcji to energia elektryczna, za którą nie zapłacimy VAT-u i akcyzy, w odróżnieniu od energii którą będziemy musieli kupić. Z tego powodu jest bardzo ważne, aby nasze zapotrzebowanie pochodziło w jak największej części właśnie z niej.

I nie mam tu na myśli sztucznego wykorzystywania prądu, na zasadzie „włączę w lato ogrzewanie, to zwiększy autokonsumpję”. Bardziej „ustawię zmywarkę automatycznie/przez aplikację w dzień jak instalacja wytwarza prąd” lub nastawianie pralki jak instalacja pracuje w dzień, a nie po zmierzchu.

Sprzedaż własnego prądu

Firma sprzedająca i jednocześnie odbierająca nadwyżkę energii elektrycznej od prosumenta rozliczającego się w systemie net-billingu, będzie zobowiązana do prowadzenia konta prosumenta (indywidualne).

Konto prosumenckie, będzie służyło rozliczeniu odebranych nadwyżek energii od prosumenta, nadwyżki te przyjmują nazwę depozytu prosumenckiego (energia przeliczona na złotówki jest deponowana na koncie – przyjmuje formę oszczędności przeznaczonych wyłącznie na poczet pobranej w przyszłości energii).

Energia na koncie prosumenckim będzie rozliczana według ceny Rynku Dnia Następnego (RDN) z poprzedniego miesiąca.

Środki zapisane w ten sposób do depozytu prosumenckiego, mają ważność 12 miesięcy (przy założeniu, że jak kupujemy energię z tych środków, to zawsze są pobierane te najstarsze).

Jeżeli dojdzie do sytuacji, gdzie mija 12 miesięcy i mamy jeszcze w depozycie ”przeterminowane” środki, to są one nadpłatą, która podlega zwrotowi w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu.

Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Takie rozwiązanie umożliwi zwolnienie przychodów z tej nadpłaty z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, większy poziom dochodów musiałby być objęty procedurą notyfikacji pomocy publicznej.

Zakup prądu

Energia pobrana z sieci, pomniejsza wartość środków zgromadzonych na koncie prosumenckim.

Net-billing. Etapy wprowadzenia

ETAP I (01.04.2022 – 30.06.2022)

Rozliczanie na podstawie dotychczasowego systemu opustów, na koniec okresu nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku.

Środki zostaną zapisane na koncie prosumenta. Następnie prosument przejdzie do kolejnego etapu rozliczeń.

ETAP II (01.07.2022 – 30.06.2024)

Nadwyżki energii elektrycznej przesłane przez prosumenta będą rozliczane według średniej ceny energii elektrycznej za poprzedni miesiąc RDN (dostępne na stronie www.tge.pl).

ETAP III (od 01.07.2024)

Do rozliczenia własnej nadwyżki prądu do zakładu energetycznego będą zastosowane taryfy dynamiczne według cen godzinowych oraz z osobnym rozliczaniem energii wprowadzonej do sieci pobranej z sieci.

Wartość energii elektrycznej przekazanej przez prosumenta będzie ustalana według ceny godzinowej z giełdy na Rynku Dnia Następnego.

Za wyznaczenie ceny będzie odpowiedzialny operator rynku informacji publicznej (PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który według ustawy już obecnie realizuje to zadanie.

Net billing etapy Mój Prąd 4.0

Podsumowując, nowy Prosument będzie musiał teraz zwiększyć swoją świadomość korzystając z energii oraz zmaksymalizować autokonsumpcję.

System net-meteringu (opustów) jest już historią dla nowych prosumentów. Natomiast net-billing jest rozwiązaniem, które daje możliwość oszczędności, walki z corocznym wzrostem cen za energię oraz zaangażowanie  w ochronę środowiska.

Czytaj też: Mój Prąd 5.0. Zasady, dla kogo, kwoty dofinansowań.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

ukUkrainian