Czyste powietrze – dofinansowanie
Został utworzył pierwszy ogólnopolski program o nazwie „Czyste powietrze”, którego celem są dopłaty do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Wysokość Dofinansowania
Na dopłaty do inwestycji przeznaczonych jest 103 mld zł a z programu skorzysta około 5 mln gospodarstw domowych. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Kto może skorzystać?
Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł

Wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie

lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1400 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 1960 zł – jeżeli mieszkasz sam

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

UWAGA! Od 15.05.2020 r. ruszył nabór tylko na podstawowe dofinansowanie. Podwyższone dofinansowanie będzie dostępne później.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Powyższe treści pobrane z https://czystepowietrze.gov.pl

Ulga termomodernizacyjna pozwala nam na odliczenie od podatku wydatków poniesionych na termomodernizacje domu. Możemy odpisać koszty modernizacji od 1 stycznia 2019 roku, przedsięwzięcie natomiast nie może zakończyć się później niż 3 lata od pierwszego poniesionego wydatku.

Co się kryje pod pojęciem termomodernizacji?

Jest to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Główne przedsięwzięcia termomodernizacyjne:

 • redukcja zapotrzebowania na energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynku jak i również ciepłej wody użytkowej,
 • inwestycje redukujące zużycie energii pierwotnej w lokalnej sieci ciepłowniczej oraz zasilającym go źródle ciepła,
 • przyłącze budynku do scentralizowanego źródła ciepła,
 • inwestycja w odnawialne źródła energii między innymi w panele fotowoltaiczne

W skład termomodernizacji wchodzi również modernizacja instalacji cieplnej budynku w tym wymiana grzejników czy montaż zaworów termostatycznych, modernizacja wentylacji, wymian nośnika energii (np. zmiana węgla na pelet), ocieplanie budynków, wymiana okien czy drzwi.

Kto może skorzystać?

 • Podatnicy opodatkowujący swoje dochodu według skali podatkowej lub według skali jednolitej 19%.
 • Osoby, które poniosły koszty termomodernizacji będąc jednocześnie właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.
 • O wsparcie mogą również ubiegać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy.

Jaka jest wysokość ulgi?

Odliczona kwota termomodernizacji nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć na jednego podatnika niezależnie od liczby inwestycji i budynków których jest właścicielem. W przypadku gdy budynek mieszkalny ma 3 współwłaścicieli każdy z nich ma prawo do odliczenia powyższej kwoty maksymalnej poniesionych przez siebie wydatków.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi. Zawarte są w nim katalogi materiałów budowlanych, urządzeń i usług.

Czy ulga termomodernizacyjna łączy się z innymi dotacjami?

Ulga termomodernizacyjna łączy się zarówno z programem „Mój Prąd” jak i „Czyste Powietrze”. W przypadku powyższych programów cena instalacji powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji, następnie ujęta w PIT.

Ulga modernizacyjna a nowe budownictwo

Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy domów w budowie. Skorzystanie z ulgi jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych. Tym samym podatnicy nie mogą odliczyć od dochodu wydatków na wstawienie energooszczędnych okien, drzwi czy kupno pieca. Jeśli natomiast budynek został już odebrany jak najbardziej od dochodu możemy odliczyć instalację fotowoltaiczną.

Zmiany w uldze termomodernizacyjnej od 12 kwietnia 2020 roku

Dnia 12 kwietnia w życie weszła ustawa jeszcze bardziej wspierająca instalacje odnawialnych źródeł energii w Polsce. Premia termomodernizacyjna została uproszczona i wzrosła z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia. Premia obejmuje między innymi instalacje fotowoltaiczne do 50 kWp.

Aby skorzystać z wyższej premii należy na przedsięwzięcie zaciągnąć kredyt gdzie kwota kredytu nie może być mniejsza niż 50 proc. kosztów inwestycji. Podczas przeprowadzanej modernizacji systemu grzewczego zapotrzebowanie na energię musi zmaleć minimum o 10 %, w pozostałych przypadkach 25%. Niezbędne jest jednak wykonanie audytu energetycznego na potwierdzenie powyższych oszczędności. W przypadku instalacji OZE takiej jak panele fotowoltaiczne o mocy co najmniej 1 kW w przypadku budynku mieszkalnego premia automatycznie wzrasta do 21 proc.

Program Mój prąd jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wypłaca wsparcie. Maksymalne dofinansowanie w II turze wynosiło do 5 tys. zł na gospodarstwo domowe. Dofinansowanie było bezzwrotne i nieopodatkowane.

III tura naboru wniosków zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW potrwa

od 1 lipca 2021 roku do 20 grudnia 2021 roku

lub do wyczerpania alokacji środków.

Mój Prąd 3.0. Zasady

Z oficjalnych informacji podanych przez NFOŚiGW do tej pory wynika, że obowiązującymi zasadami będą:

 • wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby,
 • moc w przedziale 2-10 kW,
 • inwestycje muszą być podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
 • koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz poziom dofinansowania będą zależne od zakresu rzeczowego inwestycji.

Z ww. informacji wynika, że jeszcze nie wiadomo, czy zostanie utrzymane dofinansowanie w wysokości 5000 zł, tak jak to było w I oraz II turze naborów.

Więcej szczegółowych informacji aktualizowanych na bieżąco o Mój Prąd 3.0 znajdziesz w naszym specjalnym artykule.

Szczegółowe założenia Mój Prąd (dla II tury naboru):

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Jeśli nie Mój Prąd to co? ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.

Ulga podatkowa i opłacalność instalacji fotowoltaicznej – przykład

Jan Kowalski chce sprawdzić cenę instalacji fotowoltaicznej dla swojego domu. Ma duży dach skierowany na południe. Rocznie jego dom zużywa 4000 kWh. Po tym, jak wypełnił prośbę o darmową wycenę otrzymał kilka ofert do porównania. Według nich instalacja będzie kosztować około 15 000 PLN.

Jan Kowalski planuje uwzględnienie wydatku w rozliczeniu PIT. Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy jego podatek o około 2700 PLN (18% z 15 000 PLN). Jan odlicza sobie w pierwszym roku 1500 PLN, a w drugim pozostałe 1200 (razem 2700). Licząc wszystko razem, fotowoltaika zwróciła się w mniej niż 6 lat. Jan Kowalski korzysta przez ponad 20 lat z bezpłatnego prądu.

Odliczenie od podatku dotyczy nie tylko paneli fotowoltaicznych, ale też wszystkich przedsięwzięć w domach jednorodzinnych “mających na celu poprawę efektywności energetycznej I zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery”. Chodzi na przykład o termoizolację budynku lub wymianę pompy ciepła.

Nie dziwią szacunki Ministerstwa Finansów, które ocenia, że z ulgi na termodynamikę 2019 skorzysta jakieś 100 000 Polaków.

Nawigacja po wpisach

Już wychodzisz?Sprawdź, ile pieniędzy tracisz

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i darmowego audytu fotowoltaicznego.

Wypełnij formularz obok, a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24h ➡️